حجاب چیست؟

حجاب و پوشش برای بانوان ـ به ویژه حجاب برتر ـ و توجه به تحریم عفاف و حراست آن در زن از اصیل‌ترین سنگر زنان و از مهم­ترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آن­ها در جامعه است. به عبارت روشن­تر، حجاب و پوشش، سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است، که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد، عوامل سعادت، پاک­زیستی و شرافت آن­ها فرو ریزد. مراد از حجاب، پوشش اسلامی است، و مراد از پوشش اسلامی زن به عنوان یکی از احکام وجوبی اسلام، این است که زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن را بپوشاند و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازد. لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است، در خود قرآن کریم دربارۀ این مطلب تصریح شده است، پوشیدن زن در برابر مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همان­طور که عدم جواز خلوت میان اجنبی و اجنبیه یکی از مظاهر آن است.
با کمال تأسف دنیای غرب و دنباله­روهای آنان این مسئله بسیار مهم اسلامی و اخلاقی را نادیده گرفته، بلکه به عکس با کمال گستاخی بر ضدّ آن، گام برمی‌دارند و آن را عامل تخدیر و رکود و واپس‌گرایی دانسته، تا آن­جا که در دانشگاه­های خود، دختران دارای پوشش را اخراج می‌کنند، با اینکه حجاب سنگر حفظ عفّت و معرفت شخصیت زن و جامعه، سنگر حفظ زیبایی و شکوه زن، سنگر حفظ صحیحی ارتباط‌ها و رشته‌های اجتماعی، سنگر حفظ اخلاق فردی و اجتماعی، سنگر و دژ خلل­ناپذیر برای حفظ مرزها و شیرازه‌های روابط مختلف بوده و کیان خانه و خانواده را از هرگونه انحراف و گمراهی، حفظ می‌کند.
براستی در چه دنیای جاهلیتی قرار گرفته‌ایم که دنیای غرب و الگوتراشان غرب­زده، حتّی در کشورهای اسلامی شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقّی، رشد و تمدّن می‌دانند و به عکس حجاب و حفظ حریم عفاف را نشانۀ عقب‌گرد و واپس‌گرایی. دزدان عفّت و غارت­گران استعمار، برای فریب اذهان و وسیلۀ قرار دادن زنان به عنوان یک کالا می‌خواهند زنان را که نیمی از جامعۀ انسانی هستند از همین راه، از درون تهی کنند و با این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند، آن­ها چنین القاء می‌کنند که: حجاب سدّی بر سر راه تکامل آن­هاست؛ حجاب، زنان را در زندان زندگی حبس کرده و آن­ها را از تعالی و رشد باز می‌دارد؛ و حجاب از توسعۀ علمی، فکری، فرهنگی و هنری زنان می‌کاهد که...
در حالی که حجاب اسلامی آن­گونه پیامدهای شوم را ندارد، بلکه وسیله و سنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده و پشتوانۀ نیرومندی برای آن­ها در راستای توسعۀ علمی، فکری، فرهنگی و هنری است.
تاریخچۀ حجاب
تاریخ حجاب به آفرینش اولین موجودات روی زمین، یعنی آدم و حوا بازگشت می‌کند و فراز و نشیب‌های بی­شمار تاریخ، قدرت بر محو آن را نداشته است. "یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً ..."، (ای فرزندان آدم برای شما لباس فرو فرستادیم که هم اندام شما را می‌پوشاند و هم زینت شماست و لباس تقوی بهتر است این از آیات خداست باشد که متذکر شده پند گیرید)./ سورۀ مبارکۀ اعراف، آیۀ شریفۀ ٢٦
این آیۀ شریفه بیان­گر اهمیت لباس، پوشش، ستر و ساتر از نظر قرآن کریم است.
حجاب از نظر قرآن کریم
اصل وجوب حجاب برای زنان از ضروریات دین اسلام است، و منکر آن در حکم منکر دستورات ضروری اسلام است و کسی که از روی عمد و آگاهی، منکر ضروریات اسلام شود، در حکم کفر است، مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا و یا رسول خدا(ص) نیست.
در قرآن کریم برای وجوب و حدود آن، به چهار آیه که صراحت بر آن دارند، تمسک شده ولی در مورد حفظ عفّت و پاسداری از حریم آن، در قرآن کریم بیش از ده آیه وجود دارد. در آیۀ شریفۀ ٣٠ سورۀ مبارکۀ نور (به عنوان نخستین آیه‌ای که صراحت بر وجوب حجاب دارد) می‌خوانیم: "و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ و یحفظن فروجهنّ و لایبدین زینتهنّ الا ماظهر منها و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ و لایبدین زینتهنّ الا لبعولتهنّ..." (ای پیامبر به زنان باایمان بگو چشم­های خود را (از نامحرم) فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است ـ آشکار نسازند و اطراف، روسری­های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشیده شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان و سایر افراد محرمشان...)
/ 0 نظر / 22 بازدید